Trang chủ

đăng nhập trong asp.net dùng database

cách viết đăng nhập trong asp.net dùng database

cách viết đăng nhập trong asp.net dùng database

Muốn viết đăng nhập trong asp.net dùng bảng trong sql server

 

1. database

use northwind

go

 

drop table account

go

 

create table account

(

username varchar(50) primary key,

pass varchar(50)

)

go

 

insert into account values(‘kaka’,’123′)

go

 

select * from account

go

 

2. tạo 2 trang login.aspx và admin.aspx

 

3

 

 

4

 

3. coding login :

 

public partial class login : System.Web.UI.Page

{

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

 

}

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

SqlConnection con = new SqlConnection(“server=.;database=northwind;integrated security=true;”);

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(“select * from account where username='”+TextBox1.Text+”‘  and pass='”+TextBox2.Text+”‘”,con);

DataTable tb = new DataTable();

da.Fill(tb);

 

if (tb.Rows.Count > 0)

{

Session[“username”] = TextBox1.Text;

Response.Redirect(“admin.aspx”);

}

else

{

Response.Write(“<script>alert(‘username or pass invalid.’) </script>”);

}

}

}

5. coding trang admin.aspx

 

public partial class admin : System.Web.UI.Page

{

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

if (Session[“username”] == null)

{

Response.Redirect(“login.aspx”);

 

}

Response.Write(“chào : ” + Session[“username”].ToString());

}

 

}

 

chia

Xem thêm:

Gửi bình luận

Xem thêm

Thời trang

Xem thêm

Công nghệ

Link hữu ích
Tuyển chuyên viên thiết kế và may đầm công chúa giỏi :
Cung cấp vải sỉ và lẻ