Trang chủ

đa ngôn ngữ trong jsp

viết đa ngôn ngữ trong jsp

viết đa ngôn ngữ trong jsp

 

Giới thiệu cách thức chúng ta viết đa ngôn ngữ trong jsp

 

Quốc tế hóa website là vô cùng quan trọng trong thế giới web ngày nay, bởi hầu hết các công ty hoạt động trên nhiều lãnh thổ và đối tượng sử dụng website là đa quốc gia. Đối tượng sử dụng ở mỗi địa phương khác nhau cần ngôn ngữ, định dạng số, định dạng ngày, biểu tượng… khác nhau. Vì vậy website của bạn cũng cần đáp ứng các yêu cầu đó nếu muốn phục vụ người dùng đa quốc gia.
Các hình ảnh sau đây cho thấy khi bạn chọn ngồn ngữ khác nhau thì ngôn ngữ, định dạng số, định dạng ngày, hình ảnh cũng thay đổi theo.

2. Khám phá mã nguồn

2.1 Bài này có sử dụng framework tiles để tạo và sử dụng Template. Vì vậy mời bạn xem trước bài “Tạo Template với Tiles trong JSP
2.2. Các bạn chú ý vào những vấn đề sau đây khi khám phá Project

a. Thư viện cần thiết đặt tại lib/*.jar

b. 2 tập tin tài nguyên chứa các thông điệp của 2 ngôn ngữ khác nhau đặt tại nnghiem.i18n

TaiNguyen.properties: thông điệp tiếng Anh
TaiNguyen.vi_VN.properties: thông điệp tiếng Việt

c. Trong Template có chứa 2 liên kết để chọn ngôn ngữ như sau

<fieldset>
<legend>Language</legend>
<a href=”?language=vi_VN”>Tiếng Việt</a> |
<a href=”?language=en_US”>English</a>
</fieldset>

 

 

 

1. Tạo giao diện như hình sau :

 

0

 

 

1

 

2

 

2. coding tập tin resource.properties

 

label1 = select your language

radio1 = Vietnamese

radio2 = English

button1 = new language

label2 = username

label3 = password

button2 = login

 

3. coding tập tin resource_vi_VN.properties

 

label1 = chọn ngôn ngữ
radio1 = tiếng việt
radio2 = tiếng anh
button1 = ngôn ngữ mới
label2 = tên đăng nhập
label3 = mật khẩu
button2 = đăng nhập

 

4. coding tập tin index.jsp

 

<%–

Document   : index

Created on : May 25, 2013, 8:41:27 AM

Author     : Admin

–%>

 

<%@page contentType=”text/html” pageEncoding=”UTF-8″%>

<%@taglib uri=”http://java.sun.com/jsp/jstl/core” prefix=”c” %>

<%@taglib uri=”http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt” prefix=”f” %>

<%@page import=”java.sql.*” %>

 

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>

<title>JSP Page</title>

</head>

<body>

<c:set var=”mangonngu” value=”${param.radio_mangonngu}” />

<c:if test=”${not empty mangonngu}” >

<f:setLocale value=”${mangonngu}” scope=”session” />

</c:if>

<br>

<f:setBundle basename=”resource” scope=”session” />

 

<form action=”index.jsp” method=”post”>

<br>

<f:message key=”label1″ />

<br>

<input type=”radio” name=”radio_mangonngu” value=”vi-VN” <c:if test=”${mangonngu==’vi-VN’}”>checked</c:if>  />

<f:message key=”radio1″ />

<br>

 

<input type=”radio” name=”radio_mangonngu” value=”en-US” <c:if test=”${mangonngu==’en-US’}”>checked</c:if>  />

<f:message key=”radio2″ />

<br>

<input type=”submit” name=”submit” value=”<f:message key=’button1′ />”/>

<br>

<f:message key=”label2″ />

<input type=”text” name=”txtusername” value=””/>

<br>

<f:message key=”label3″ />

<input type=”text” name=”txtpassword” value=”” />

<br>

<input type=”submit” name=”submit” value=”<f:message key=’button2′ />” />

</form>

 

 

</body>

</html>

 

 

 

 

Xem thêm:

Gửi bình luận

Xem thêm

Thời trang

Xem thêm

Công nghệ

Link hữu ích
Tuyển chuyên viên thiết kế và may đầm công chúa giỏi :
Cung cấp vải sỉ và lẻ